Cookie beleid RPC Eindhoven

De website van RPC Eindhoven is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleid

Beleid

Meerjarenbeleidsplan

een route naar 2021 - 2025 logo_rpc.JPG

 

1. Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2021 – 2025. Dit is de opvolger van het beleidsplan 2016 – 2021. We hebben het document opgebouwd in een aantal voor ons belangrijke hoofdstukken / pijlers en verwijzen regelmatig naar onderliggende documenten.

Het doel blijft:

  • RPC wil de leden de mogelijkheid bieden om op elk niveau met plezier te kunnen voetballen. Daarom hebben we bv naast het reguliere voetbal voor jongens en meisjes, mannen en vrouwen, ook een actieve tak voor G – voetbal (bijlage 11) en veteranenvoetbal.

 

2. De opdracht / de missie

Het bestuur beschouwt het als haar verantwoordelijkheid:
“condities te creëren, zodat nu en ook in de toekomst jongens en meisjes, mannen en vrouwen hun geliefde sport, voetbal, bij RPC kunnen bedrijven in een veilige omgeving waarin normen en waarden met elkaar zijn afgestemd”.

Initiatieven en keuzes die we maken zullen in lijn zijn met dit uitgangspunt.

Langs een vijftal lijnen is door het bestuur gekeken naar onze voetbaltoekomst namelijk; de vereniging, het voetbal, de ambities, de accommodatie en de samenwerking.

 

3. De vereniging

Het DNA van RPC laat zich in de ogen van het bestuur het best omschrijven als familiair, sociaal, normen en waarden gedreven, zelfredzaam, respectvol. Wat wij van onze leden verwachten en bieden staat beschreven in het document “gedragscode vv RPC.

Binnen RPC is er een actief normen en waarden beleid. Dit vertaalt zich in een bestuurszetel en een uitvoerende commissie, die ook kan opschalen naar een externe vertrouwenspersoon. Winnen is leuk maar niet ten koste van alles. We willen dat iedereen, op alle plekken binnen de club, zich hiervan bewust is. Ook bij RPC gebeuren dingen waar we niet trots op zijn. Maar door snel en adequaat handelen proberen we daar korte metten mee te maken. Zo wachten we bij een incident niet op het oordeel van de KNVB maar nemen zelf al maatregelen. Deze maatregelen zijn meestal pedagogisch van aard en gericht op bewustwording en positieve verandering van gedrag. We streven ernaar om goed gedrag te belonen.

Bij RPC voetballen betekent dat je ook bereid bent om een (kleine) vrijwillige bijdrage te leveren aan het wel en wee van de club. Omdat de jongste leden daartoe nog niet in staat zijn, gaat bij deze categorie de verplichting over op de ouders. Vaak zie je dit terug in het zijn van trainer, teambegeleider, wasouders, rijdbeurten e.d.

Van de oudere jeugd en de senioren wordt echter verwacht dat zij de handen zelf uit de mouwen steken. De werkzaamheden die worden uitgevoerd kunnen zeer divers zijn maar betekenen voor de vereniging een enorme verlichting en draagt bij aan het collectieve verantwoordelijkheidsgevoel.

Voorbeelden zijn:

  • het fluiten van wedstrijden*
  • trainer, elftalbegeleider, leeftijdscoördinator*
  • ondersteuning fieldmanagers
  • organiseren en ondersteunen van toernooien
  • jeugdweekend
  • keuken en bardiensten.
  • redactielid maandblad etc.

* voor deze taken worden ook opleidingen gefaciliteerd.

Het vinden en binden van vrijwilligers is overigens meer dan een aandachtspunt. Om hier invulling aan te geven zal het huidige vrijwilligersbeleid, daar waar nodig, worden aangescherpt/aangepast teneinde de continuïteit van vrijwilligers te kunnen garanderen. De komende jaren zal dit thema zwaar geprioriteerd op de agenda staan.

Bij RPC zal er altijd een gezonde balans blijven tussen de recreatieve teams aan de ene en de selectieteams aan de andere kant. Verschillen moeten verklaarbaar en daarmee uit te leggen zijn, dat is vanaf de jeugd ingebouwd via een jeugdbeleidsplan. De selectie is het vlaggenschip van de club. Als een selectie goed presteert, trekt dat spelers en mogelijke sponsoren aan. Het beleid van RPC is dat spelers niet betaald worden.

Net als andere verenigingen, is RPC voor een deel van haar inkomsten afhankelijk van sponsoren. Omwille van de continuïteit (risicospreiding) willen we als vereniging echter niet (te) afhankelijk worden van één sponsor. Uiteraard zijn we blij met elke sponsor die geld of middelen ter beschikking stelt, omdat hij/zij RPC een warm hart toedraagt. Sponsoren om invloed binnen de club, en dan vaak in de richting van de selectie te kunnen uitoefenen, staan wij niet toe.

De  leden, in hun hoedanigheid van Algemene Ledenvergadering, zijn het hoogste orgaan binnen de vereniging. Zij zijn het die het bestuur het mandaat verlenen. Het mandaat om RPC nu en in de toekomst een fijne club te laten zijn. Dit betekent dat het bestuur binnen de vastgestelde kaders naar eer en geweten moet kunnen handelen. Zonder dat telkens ruggespraak noodzakelijk is. Ongeveer 15 jaar geleden is voor de huidige bestuursstructuur gekozen. Een periode waarin RPC qua ledenaantal nog een zeer bescheiden speler was, dat is inmiddels niet meer zo. Met een ledenaantal van rond de 1000 actieve leden, zijn we een belangrijke pijler in het Eindhovense voetballandschap geworden.
Ambities zijn in de loop van de jaren toegenomen en vraagstukken complexer geworden. Als bestuur zijn we tevreden over de manier waarop het nu werkt. Wel zien we dat sommige functies (te) zwaar zijn. Het bestuur vindt het belangrijk om 2025 te gebruiken om de huidige bestuur/organisatiestructuur, mede met het oog op ambities en toekomstige doelen, eens goed tegen het licht te houden.

 

4. Het voetbal

Ook voor RPC geldt dat de jeugd de toekomst heeft. Dat belijden wij niet alleen met de mond, maar laten we ook zien op het veld. Voetballen op je eigen niveau, zodat optimaal spelplezier mogelijk is. Zowel te hoog als te laag voetballen heeft het risico van teleurstelling in zich. Een vereniging met een jeugdafdeling, zoals RPC die nu kent, is in staat om spelers voldoende uitdaging te bieden. Daarnaast is het belangrijk dat we ook aan de meer getalenteerde spelers uitdaging blijven bieden. Daarom willen we met onze selectieteams minimaal op het niveau van hoofdklasse spelen.

Jeugdspelers moeten uiteindelijk een passende plek krijgen in een van onze senioren teams. Als het gaat om een plek binnen de selectie dan geldt dat (vrijvallende) plekken in principe worden ingevuld door onze eigen (jeugd)leden. Pas als blijkt dat voor het dan geldende niveau geen geschikte voetballers binnen de eigen club beschikbaar zijn, wordt de plek aan externe spelers beschikbaar gesteld. Dit betekent geenszins dat RPC aan de poort selecteert. In tegendeel. Iedereen is welkom. Wel zijn wij glashelder in wat iemand kan verwachten.

Het jeugdbeleid bij RPC is sterk in ontwikkeling. Onlangs hebben we, op uitnodiging van de KNVB, nog eens nadrukkelijk gekeken naar de club en meer specifiek het jeugdbeleid. Een van de zaken waar we al langer aandacht aan besteden, is dat we willen dat alle selectieteams van RPC een herkenbare speelstijl hebben. Wij verwachten dat we daarmee beter in staat zijn alle selectieteams op het gewenste niveau te kunnen laten spelen en de inpasbaarheid van spelers te maximaliseren.

De komende jaren willen we, mede om het speelplezier voor alle leden te kunnen garanderen, serieus werk maken van de aanbevelingen die in de rapportage zijn gedaan, middels het recent herschreven jeugdbeleidsplan.

Van oudsher hanteert RPC het uitgangspunt dat je graag bij RPC moet willen voetballen. Het is onze overtuiging dat je beter een niveau lager kunt spelen, maar onafhankelijk blijven, dan overgeleverd zijn aan de wil van sponsoren of enkele spelers. Bij RPC wil je graag spelen, omdat je vrienden er voetballen, de sfeer geweldig is of omdat er zo veel georganiseerd wordt. Het maakt niet uit welke persoonlijk drijfveren er zijn, zolang het maar geen geld gedreven ambitie is.

Eigen spelers willen we graag behouden, maar we leggen ze ook niets in de weg als ze naar een andere vereniging willen overstappen. Keerzijde is wel dat we geen duiventil willen zijn. Overstappen betekent niet dat je een jaar later weer gewoon terug kunt komen en automatisch aanspraak kunt maken op je oude plek binnen het team. Hierbij kijken we heel nadrukkelijk naar de “positie” verbetering die de speler door zijn overstap heeft kunnen maken. Spelers die elders op een substantieel hoger niveau kunnen gaan spelen worden door ons oprecht gesteund.

 

5. De ambities

Groei maakt mogelijk blind. Niet zelden beginnen bestuurlijke ontmoetingen met de vraag: ”hoe groot is jullie club” . Groei is om verschillende reden een serieus thema binnen de club. Maar we moeten ook willen leren van ervaringen van anderen. Menig club is immers in de problemen gekomen doordat de groei en het beschikbare kader om dat ook mogelijk te maken niet in balans waren. Daarom stellen wij ons op het standpunt dat groei pas kan volgen nadat we ons verzekerd weten van voldoende en gekwalificeerd kader (leiders, trainers, begeleiders) én het DNA van RPC daarmee niet wordt aangetast.

Een grote vereniging is voor RPC geen doel op zich, maar als bestuur voelen wij ons wel verantwoordelijk om niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn de continuïteit van de vereniging te waarborgen.

Daarom stellen wij onszelf de vraag wat de meest gewenste omvang van een voetbalvereniging is. Het vraagstuk van de omvang heeft met meerdere zaken te maken. Zo moet je, om iedereen op zijn of haar niveau te kunnen laten voetballen, over een bepaald volume kunnen beschikken. Dit in de veronderstelling dat je dan bijvoorbeeld je selectieteams op het gewenste niveau kunt laten spelen.

Voetbalverenigingen hebben vaak een brede basis en een smalle top. De piramidale opbouw van een vereniging, zoals bij RPC, is dus niet vreemd. In de loop van de jaren besluiten leden om hun moverende redenen te stoppen. Een bredere basis biedt kansen voor meer continuïteit op termijn.

Het huidige standpunt is dat de vereniging niet groter moet worden dan wat je nog met een vrijwilligers bestuur aankan. Uiteraard is groei/omvang ook van andere zaken, zoals geschikte accommodatie, voldoende kader, e.d. afhankelijk. Vooralsnog richten wij ons op een vereniging met een omvang van om en nabij de 1000 actieve leden.

Met name op de zondag biedt de accommodatie waar RPC sinds januari 2020 over beschikt groeimogelijkheden. Het zou gewenst zijn als we deze capaciteit ook weten te benutten. Groei zal op termijn ook mogelijk worden, doordat RPC over steeds meer jeugdteams beschikt.

Extra aandacht voor meisjes en damesvoetbal blijft geboden, om de trend van de snelst groeiende sport bij te houden. Mogelijk dat we als vereniging hiervoor extra (rand)voorwaarden moeten creëren.

Om te voorkomen dat er een club binnen de club ontstaat, staan we gereserveerd tegenover het inschrijven van volledige teams die van een andere vereniging overkomen. Per keer zal zorgvuldig worden bekeken of er voldoende succesvolle condities te creëren zijn.

 

6. De accommodatie

Groei zonder te beschikken over een accommodatie die daarop is afgestemd, lijkt niet mogelijk. Vandaar dat we als club zeer tevreden zijn met de nieuwe accommodatie op sportpark De Heihoef, waar alle faciliteiten in een moderner en groter opgezet jasje zijn gegoten.
Toch moeten we voorzichtig zijn dat we op deze nieuwe locatie ook niet snel tegen de grenzen van de accommodatie aanlopen.

RPC ziet zichzelf als autonome club met een eigen gezicht. Daarvoor hebben we een sterk profiel en uitstraling. Voor samenwerking staan we altijd open, mits duidelijkheid bestaat over de toegevoegde waarde.

RPC kan zich ook al jaren verheugen op veel belangstelling vanuit andere wijken in Eindhoven en de buurgemeente Waalre. Ook zien we dat van jeugdleden, een van de broertjes of zusjes, hockeyt  en of tennist bij een van de hockey – en tennisclubs op Genneper Parken.

Daarom zijn we zeer content dat de nieuwe locatie in de nabijheid van sportpark Genneper Parken is gebleven.

Hoewel RPC primair een voetbalclub is, sluiten wij onze ogen niet voor andere maatschappelijke activiteiten die wij als club zouden kunnen oppakken. Dit is niet zo zeer ingegeven door het feit dat we vinden dat we maatschappelijk niet voldoende actief zouden zijn. Als het daar om gaat zijn wij van mening dat we als club ons steentje behoorlijk bijdragen. Van de andere kant zien ook wij dat onze accommodatie het grootste deel van de week niet gebruikt wordt. Trainingen kunnen nou eenmaal alleen ’s avonds dan wel op de woensdagmiddag plaatsvinden en de competitie wordt volgens de regels van de KNVB afgewerkt op zaterdag en zondag (al zijn er wel initiatieven om ook de vrijdagavond bij het speelweekend te betrekken). Dat maakt dit soort locaties ook voor de gemeente tot kostbare accommodaties. Het breder benutten van de huidige locatie wordt door het bestuur als een serieus vraagstuk gezien. Uitgangspunt daarbij is wel dat onze eigen vrijwilligers niet nog zwaarder belast mogen worden en het de grondbeginselen van de vereniging niet aantast.

 

7. Samenwerking

RPC zoekt regelmatig de samenwerking op met sport gerelateerde opleidingen, zoals de Sport Hogeschool en het SUMMA Sport & Bewegen, op meerdere MBO – niveaus. Stagiaires zijn al enkele jaren op vooraf gestelde voorwaarden (bv stagecontract) meer dan welkom en hebben de weg naar onze club inmiddels gevonden.

Sport en innovatie is, zeker in de gemeente Eindhoven, sterk aan elkaar gekoppeld. Daar waar mogelijk wil RPC daarin participeren. Primair om het speelplezier te verhogen en daar waar mogelijk ook om het spelniveau op een hoger plan te krijgen.

Ook zien we dat onze grote buur FC Eindhoven een andere weg is ingeslagen. Regelmatig worden we gevraagd mee te denken over andere vormen van samenwerking. Daar waar passende binnen onze doelstellingen en ambities willen wij hierin investeren. 

 

Eindhoven, februari 2021

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!